Chifure

Chifure

แบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น พัฒนามาจากความต้องการของแม่บ้านญี่ปุ่นที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป จนเกินมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิฟุเระ ทุกผลิตภัณฑ์ของชิฟุเระจะมีขนาดรีฟิลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

CHIFURE CORPORATION

Chifure ITEMเครื่องสำอาง Chifure